Ledenadministratie en WPB

De ledenadministratie van (sport)verenigingen valt onder de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) als er sprake is van een geautomatiseerde of systematisch ingedeelde administratie. Dat zal vrijwel altijd het geval zijn omdat een simpel lijstje op papier met namen van de leden al wordt gezien als een systematisch ingedeelde administratie.

Op grond van de WPB is het verplicht om het doel van de ledenadministratie vast te leggen. Bij een (sport)vereniging is het doel van de ledenadministratie meestal gericht op het interne functioneren van de vereniging en het verkeer tussen haar leden. Gegevens uit die administratie mogen niet worden verstrekt aan derden tenzij de leden hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Ook mag de volledige ledenlijst niet op de website gezet worden zonder de individuele toestemming van de leden.

Indien de ledenadministratie van een vereniging zich alleen richt op de voor de verenigingsactiviteiten noodzakelijke onderwerpen, en er dus geen gegevens worden geregistreerd die geen directe verbinding hebben met de activiteit van de verenigiging of op een andere wijze actief zijn voor de vereniging, is deze ledenadministratie vrijgesteld van melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

contact

Wil je hulp bij het verzamelen van privacyverklaringen van je klanten volgens de Privacywetgeving voor alle ondernemers?

Voor meer informatie over dit onderwerp: www.cbpweb.nl.