Uw Eigen Secretariaat
Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden

.

Algemene voorwaarden

UW EIGEN SECRETARIAAT staat ingeschreven bij de KvK Groningen onder nummer 0114 5483

Btw-nummer: NL001162795B54

Artikel I. DEFINITIES

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de wederpartij van Uw Eigen Secretariaat.

Artikel II. TOEPASBAARHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Uw Eigen Secretariaat en een opdrachtgever waarop Uw Eigen Secretariaat deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Uw Eigen Secretariaat, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Artikel III. OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Uw Eigen Secretariaat gemaakte offertes zijn vrijblijvend: zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Uw Eigen Secretariaat is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel IV. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, waarbij Uw Eigen Secretariaat de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Uw Eigen Secretariaat het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uw Eigen Secretariaat aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uw Eigen Secretariaat worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Uw Eigen Secretariaat zijn verstrekt, heeft Uw Eigen Secretariaat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Uw Eigen Secretariaat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Uw Eigen Secretariaat is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Uw Eigen Secretariaat de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel V. WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE BIJ DE KLANT (DETACHERING)

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de gedetacheerde medewerker bij de uitoefening van het toezicht, alsmede met betrekking van het toezicht van het werk, gedragen op dezelfde wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerker gehouden is.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan de gedetacheerde medewerker op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door opdrachtgever ter beschikkingstellen aan een (rechts)persoon waarmee opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden. Tenzij schriftelijk is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever kan de gedetacheerde medewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij de opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Uw Eigen Secretariaat en de gedetacheerde medewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Opdrachtgever zal aan Uw Eigen Secretariaat de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet is gedaan.
 5. Uw Eigen Secretariaat is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan opdrachtgever, derden dan wel aan de gedetacheerde medewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de gedetacheerde medewerker.
 6. Uw Eigen Secretariaat is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die gedetacheerde medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van opdrachtgever of derden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Uw Eigen Secretariaat voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Uw Eigen Secretariaat als werkgever van de gedetacheerde medewerker – direct of indirect- ter zake van de leden 5,6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 8. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Uw Eigen Secretariaat verstrekt opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel VI. HET AANGAAN VAN EEN ARBEIDSVERHOUDING MET (DETACHERINGS)MEDEWERKER

 1. Opdrachtgever verbindt zich om geen door Uw Eigen Secretariaat aangeboden of ingezette (detacherings)medewerkers in dienst te nemen of anderszins buiten Uw Eigen Secretariaat om voor zich te laten werken binnen vierentwintig maanden na het einde van de opdracht waarvoor de (gedetacheerde) medewerker was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Uw Eigen Secretariaat. Dit verbod geldt eveneens voor opdrachtgever ten aanzien van detacheringsmedewerkers die door Uw Eigen Secretariaat zijn aangeboden aan opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht voor de gedetacheerde medewerker en ten aanzien van Uw Eigen Secretariaat met wie de opdrachtgever in contact komt in het kader van de opdracht (met inbegrip van de precontractuele fase).
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde detacheringsmedewerkers zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uw Eigen Secretariaat.
 3. Indien opdrachtgever handelt in strijd met artikel VI.1 en/of VI.2 verbeurt hij een boete van 6 bruto maandsalarissen volgens het salarisniveau dat op dat moment geldt voor betreffende detacheringmedewerker excl. btw.

Indien medewerker niet voor een vast aantal uren per maand is ingezet, geldt een gemiddelde van de in totaal door Uw Eigen Secretariaat gewerkte uren voor opdrachtgever per maand, gedurende de drie voorafgaande maanden.

Deze boete is zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar. Bij uitblijven van de boete komen de incassokosten, buitenrechtelijke kosten en de kosten van een eventuele procedure geheel voor rekening van opdrachtgever zulks met inachtneming van art. XIII van de algemene voorwaarden.

Artikel VII. CONTRACTDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Uw Eigen Secretariaat derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Uw Eigen Secretariaat heeft het recht samenwerking met opdrachtgever per direct te beëindigen indien de bedrijfsvoering naar inzicht van de Uw Eigen Secretariaat onoorbaar is of in strijd met de goede zeden. Uw Eigen Secretariaat is dan niet gehouden aan het afgesloten contract en zal de opdrachtgever van de beëindiging van het contract schriftelijk op de hoogte stellen. Opgave van reden, behoudens verwijzing naar dit artikel, is niet noodzakelijk.

Artikel VIII. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Uw Eigen Secretariaat zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Uw Eigen Secretariaat de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Uw Eigen Secretariaat daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het budget tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Uw Eigen Secretariaat geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

 

Artikel IX. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel X. INTELLECTUELE EIGENDOM

Onverminderd het bepaalde in artikel IX van deze voorwaarden behoudt Uw Eigen Secretariaat zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel XI. OPZEGGING

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen, tenzij in de overeenkomst een andere opzegtermijn is overeengekomen.

Artikel XII. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De vorderingen van Uw Eigen Secretariaat op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • Na het sluiten van de overeenkomst aan Uw Eigen Secretariaat ter kennis gekomen omstandigheden geven Uw Eigen Secretariaat goede grond te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • Indien Uw Eigen Secretariaat de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In genoemde gevallen is Uw Eigen Secretariaat bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de Uw Eigen Secretariaat schadevergoeding te vorderen.

Artikel XIII. GEBREKEN; KLACHTENTERMIJNEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Uw Eigen Secretariaat.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Uw Eigen Secretariaat de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Uw Eigen Secretariaat slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel XVII.

Artikel XIV. HONORARIUM

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomsten een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief btw.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Uw Eigen Secretariaat, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Uw Eigen Secretariaat met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Uw Eigen Secretariaat niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Uw Eigen Secretariaat mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Uw Eigen Secretariaat kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel XV. BETALING

 1. Betaling van abonnementen geschieden via een incassomachtiging van opdrachtgever aan Uw Eigen Secretariaat.
 2. Betaling van projecten geschieden volgens afspraak in de overeenkomst.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Uw Eigen Secretariaat en verplichtingen van de opdrachtgever jegens Uw Eigen Secretariaat onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel XVI. INCASSOKOSTEN

 1. Is de opdrachtgever in gebreke, of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, voor rekening van opdrachtgever. Indien Uw Eigen Secretariaat aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 Artikel XVII. AANSPRAKELIJKHEID

Indien opdrachtgever van oordeel is dat Uw Eigen Secretariaat toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, dan dient de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke te stellen, met daarin opgenomen een redelijke termijn. Indien Uw Eigen Secretariaat aansprakelijk is voor de bij de opdrachtgever geleden schade, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Uw Eigen Secretariaat is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Bij een opdracht met een looptijd langer dan 6 maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt, tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. De schade zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Uw Eigen Secretariaat wordt gedekt en uitgekeerd. Uw Eigen Secretariaat zal zich adequaat verzekerd houden.
 3. De in deze voorgaande voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uw Eigen Secretariaat.
 4. Uw Eigen Secretariaat is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade bij derden.

Artikel XVIII. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Uw Eigen Secretariaat geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Uw Eigen Secretariaat niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Uw Eigen Secretariaat heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Uw Eigen Secretariaat haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Uw Eigen Secretariaat opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Uw Eigen Secretariaat niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Uw Eigen Secretariaat bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel. XIX. GESCHILLENBESLECHTING

 1. De rechter in de woonplaats van de Uw Eigen Secretariaat is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Uw Eigen Secretariaat het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel XX. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen Uw Eigen Secretariaat op de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel XXI. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

 1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie.
Share This